Obejrzyj EURO 2024 na nowym telewizorze!

Obejrzyj EURO 2024 na nowym telewizorze!

Kwota

 

 zł  zł

Okres spłaty62 dni

 • Prowizja
  *
 • Termin spłaty
 • Oprocentowanie
  *
 • Kod rabatowy

 • Do spłaty
 • RRSO
  % *

Zarówno minimalny jak i maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 62 dni. Maksymalne RRSO pożyczek w wysokości od 500.00 zł do 3000.00 zł wynosi 126.19%, pod warunkiem spłaty w okresie 62 dni.

Formularz informacyjny ×

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

KIM Finance Sp. z o.o.

 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Kredytodawca:

KIM Finance Sp. z o.o.
KRS 0000600780, REGON 363690880, NIP
7010545986 
ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa

Adres:

ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa

Numer telefonu:

+48 22 388 64 44

Adres poczty elektronicznej:

info@avafin.pl

Numer faksu:

NIE DOTYCZY

Adres strony internetowej:

www.avafin.pl,
www.avafin.com.pl

POŚREDNIK KREDYTOWY:

CREAMFINANCE POLAND Sp. z o.o.

Adres:

Bukowińska 22 B, 02-703 Warszawa

Numer telefonu:

+48 22-388-64-44

Adres poczty elektronicznej:

info@avafin.pl

Numer faksu:

NIE DOTYCZY

Adres strony internetowej:

www.avafin.pl,
www.avafin.com.pl

 

 

 1. Opis głównych cech kredytu

Rodzaj kredytu

Pożyczka na dowolny cel konsumpcyjny

Całkowita kwota kredytu
Maksymalna kwota/suma (jeżeli nie przewidziano
maksymalnej kwoty) wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani
udostępnione

{Loans.Amount} PLN
Kwotę pożyczki ustala się, uwzględniając
regularne dochody, bieżące zobowiązania kredytowe oraz historię kredytową.

Terminy i sposób wypłaty kredytu
W jaki sposób i w jakim terminie
otrzyma Pan/Pani środki pieniężne

Pożyczka wypłacana jest Pożyczkobiorcy przelewem na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy niezwłocznie,
przy czym nie później niż w terminie 4 dni roboczych od momentu przesłania Pożyczkobiorcy
informacji o przyznaniu Pożyczki.

Czas obowiązywania umowy

Pożyczka została udzielona na {Loans.Term} dni. Umowa Pożyczki zawarta jest na czas
określony do dnia spłaty Całkowitej Kwoty Pożyczki wraz z należnymi odsetkami, opłatami i prowizjami
wynikającymi z Umowy Pożyczki.

Zasady i terminy spłaty kredytu

Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić kwotę Pożyczki, powiększoną o Prowizję i Odsetki
kapitałowe, wynikające z Umowy Pożyczki, poprzez wpłatę wymagalnych należności na Rachunek Bankowy
do Spłaty w terminie wskazanym w Umowie Pożyczki.

Termin spłaty pożyczki: {duedate_date}

Kwoty wpłacone przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy będą zaliczane kolejno na poczet:

a). kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, jeśli wystąpiły;

b). Odsetek za opóźnienie w płatności Pożyczki, jeśli wystąpiły;

c). Odsetek kapitałowych;

d). Prowizji;

e). kwoty Pożyczki.

 

 

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta
Jest to suma wszystkich
środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty,
które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt

Całkowita Kwota (do spłaty): {repayable} zł

Na którą składają się:
Kwota Pożyczki: {Loans.Amount} zł
Prowizja:
{Loans.LoanFees}  zł 
Odsetki:
{Loans.InterestFees} zł

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności
– opis towaru lub
usługi:
– cena:

 NIE DOTYCZY

Wymagane zabezpieczenia kredytu
Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a
przedstawić w związku z umową o kredyt

 NIE DOTYCZY

Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej
na jej podstawie
Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt płatności
dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą
wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub
w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu
wypłaconej na jej podstawie

 NIE DOTYCZY

 

 

 1. Koszty kredytu

Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany

W przypadku udzielenia Pożyczki na warunkach promocyjnych i jednoczesnej terminowej spłaty Pożyczki
promocyjnej:

— odsetki kapitałowe: 18,5% w stosunku rocznym

W przypadku udzielenia Pożyczki bez warunków promocyjnych lub naruszenia przez Pożyczkobiorcę
obowiązku terminowej spłaty Pożyczki promocyjnej:

— odsetki kapitałowe: 18,5% % w stosunku rocznym 

Odsetki kapitałowe naliczane są według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności sumy stopy
referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek
ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U.
Nr 16, poz. 93, ze zm.) (odsetki maksymalne).

Odsetki kapitałowe naliczane są od kwoty kapitału Pożyczki, za każdy dzień korzystania przez
Pożyczkobiorcę z Pożyczki, począwszy od daty udostępnienia przez Pożyczkodawcę środków z
tytułu Pożyczki, do dnia poprzedzającego całkowitą spłatę Pożyczki, przy czym podstawą do ich
obliczenia jest aktualna wysokość kwoty Pożyczki pozostającej do spłaty.

W przypadku obniżenia wysokości stopy odsetek maksymalnych w rozumieniu art. 359 § 2 oraz §
2¹ Kodeksu cywilnego, wysokość stopy Odsetek kapitałowych ulega obniżeniu do aktualnej
wysokości stopy odsetek maksymalnych. W przypadku podwyższenia wysokości stopy odsetek maksymalnych,
wysokość stopy Odsetek kapitałowych Pożyczki ulega podwyższeniu do aktualnej wysokości stopy odsetek
maksymalnych. W przypadku zmiany wysokości stopy Odsetek kapitałowych w czasie obowiązywania Umowy
będącej wynikiem zmiany wysokości odsetek maksymalnych, Pożyczkobiorca niezwłocznie otrzyma od
Pożyczkodawcy, na trwałym nośniku, informację o tej zmianie.

 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania – Jest to całkowity koszt kredytu
ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku
rocznym przedstawiona aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów

W przypadku udzielenia Pożyczki bez warunków promocyjnych lub naruszenia przez Pożyczkobiorcę
obowiązku terminowej spłaty Pożyczki promocyjnej:

RRSO = {original_apr} %

W przypadku udzielenia Pożyczki na warunkach promocyjnych i jednoczesnej terminowej spłaty Pożyczki
promocyjnej:

RRSO = {apr} %

*Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:
 

a) Umowa Pożyczki będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta oraz że
Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca wypełnią zobowiązania wynikające z Umowy w terminach określonych w
tej Umowie;

b) datą początkową będzie data wypłaty Pożyczki;

c) odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach wyrażone będą w latach lub w ułamkach roku,
przy czym rok liczy 366 dni;

d) wynik obliczeń podaje się z dokładnością do co najmniej jednego miejsca po przecinku, przy czym
jeżeli cyfra występująca po wybranym przez obliczającego miejscu po przecinku jest mniejsza niż 5,
cyfrę tę pomija się, gdy zaś jest większa albo równa 5, cyfrę poprzedzającą zwiększa się o 1;

e) RRSO oblicza się zgodnie ze wzorem matematycznym zamieszczonym w Załączniku do Ustawy o kredycie
konsumenckim;

f) stopa oprocentowania Pożyczki, prowizje i opłaty są niezmienne przez cały okres obowiązywania
Umowy.

Reprezentatywny przykład:
Opłata rejestracyjna 1,00 PLN (zwracana pożyczkobiorcy); całkowita kwota pożyczki 1000 PLN; czas obowiązywania umowy 62 dni; oprocentowanie zmienne w skali roku 18,5% (odsetki maksymalne); prowizja 116,94 PLN; odsetki kapitałowe 31,34 PLN; całkowity koszt pożyczki 148,28 PLN; całkowita kwota do zapłaty 1 148,28 PLN; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 126,19%. Stan na dzień 05.10.2023 r.

Odsetki za nieterminową płatność pożyczki naliczane są w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, tj. dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie). Ponadto Pożyczkobiorca może zostać obciążony kosztami dochodzenia niespłaconej pożyczki na drodze sądowej i egzekucyjnej.

Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Podmiotem udzielającym pożyczki jest KIM Finance Sp. z o.o., zaś Pośrednikiem Creamfinance Poland Sp. z o.o.

 

 

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej 

Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w
szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy

NIE DOTYCZY

Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o
kredyt

1. W przypadku udzielenia Pożyczki na warunkach promocyjnych i jednoczesnej terminowej spłaty
Pożyczki promocyjnej:

 • Prowizja: {Loans.LoanFees} zł
 • Odsetki kapitałowe: {Loans.InterestFees} zł

2. W przypadku udzielenia Pożyczki bez warunków promocyjnych lub naruszenia przez
Pożyczkobiorcę obowiązku terminowej spłaty Pożyczki promocyjnej:

 • Prowizja: {Loans.OriginalLoanFees}  zł
 • Odsetki kapitałowe: {Loans.OriginalInterestFees} zł

Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat
środków pieniężnych

NIE DOTYCZY

Koszty korzystania z instrumentów płatniczych (np. karty kredytowej)

NIE DOTYCZY

Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową

NIE DOTYCZY

 

 

Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulegać zmianie

Pożyczkodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany postanowień Umowy Pożyczki w przypadku:

a) zmiany sposobu lub formy świadczenia usług przez Pożyczkodawcę związanych z wprowadzeniem nowych
rozwiązań technologicznych, nowych produktów lub usług, o ile zmiany te zapewniają należyte
wykonanie Umowy oraz nie naruszają interesu Pożyczkobiorcy;

b) zmiany bądź wprowadzenia nowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających
zastosowanie do produktów posiadanych przez Pożyczkodawcę;

c) konieczności dostosowania Umowy Pożyczki do stanowisk organów nadzoru, orzeczeń
sądów lub decyzji administracyjnych związanych z ochroną konsumentów.

O zmianie postanowień Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę przed datą wejścia w
życie zmian do Umowy w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail wraz z dokumentem
nowej Umowy lub za pośrednictwem poczty.

Opłaty notarialne

NIE DOTYCZY

Skutek braku płatności

Odsetki za opóźnienie naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie
określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek
ustawowych za opóźnienie (wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest równa
sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). W sytuacji
gdyby zmiana wysokości stopy odsetek maksymalnych za opóźnienie w rozumieniu art. 481 §
21 Kodeksu cywilnego, następująca w dowolnym momencie trwania Umowy, miała prowadzić do
pobierania przez Pożyczkodawcę Odsetek za opóźnienie w wysokości przekraczającej wysokość
odsetek maksymalnych za opóźnienie, Pożyczkodawca samoistnie, obniży Odsetki za
opóźnienie do wartości odpowiadającej nowej wysokości odsetek maksymalnych za
opóźnienie. Jeżeli zmiana odsetek maksymalnych za opóźnienie będzie polegać na ich
podwyższeniu, Pożyczkodawca jest uprawniony do naliczenia Odsetek za opóźnienie na podstawie
tej zmienionej wysokości. W przypadku zmiany wysokości Odsetek za opóźnienie, Pożyczkodawca
niezwłocznie poinformuje o tym Pożyczkobiorcę poprzez przesłanie, na trwałym nośniku, informacji o
tej zmianie.

 

 

 1. Inne ważne informacje:

Odstąpienie od umowy
W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo
do odstąpienia od umowy:

Tak

Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie spłatę kredytu przed terminem

Pożyczkobiorca uprawniony jest do dokonania spłaty Pożyczki w całości lub części przed terminem
określonym w Umowie. Za wcześniejszą spłatę części lub całości Pożyczki, Pożyczkodawca nie pobiera
dodatkowej prowizji.

Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed terminem

NIE DOTYCZY

Sprawdzenie w bazie danych

Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji
zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną
informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia
dokonano

Zostanie Pan/Pani sprawdzony/a w następujących bazach danych:

1.    Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy
Postępu 17A (02-676),

2.    Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12 (51-214),

3.    Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17A
(02-676).

4.    Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 31-476 Kraków, ul. Lublańska
38, (31-476)

5.    Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (www.credit-check.pl).

Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt
Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na
wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy spełnia
Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu konsumenckiego

Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu Umowy pożyczki.

Czas obowiązywania formularza

Niniejsza informacja zachowuje ważność 30 dni od daty wystawienia formularza, przy założeniu
niezmienności warunków cenowych.

 

 

 1. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość

1) Informacje dotyczące kredytodawcy

 

Kredytodawca:

KIM Finance Sp. z o.o.
KRS 0000600780, REGON 363690880, NIP 7010545986

Adres:

ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa

Numer telefonu:

+48 22 388 64 44

Adres poczty elektronicznej:

info@avafin.pl

Numer faksu:

NIE DOTYCZY

Adres strony internetowej:

www.avafin.pl,
www.avafin.com.pl

Rejestr*

KIM Finance Sp. z o.o. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr. 0000600780

Organ nadzoru*

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

2) Informacje dotyczące umowy kredytowej

 

Odstąpienie od umowy*

W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Pożyczkobiorca ma prawo do skorzystania z prawa do
odstąpienia od Umowy pożyczki. W razie wykonania przez Pożyczkobiorcę prawa odstąpienia Umowa
Pożyczki uważana jest za niezawartą. Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia poprzez przesłanie
oświadczenia o odstąpieniu na adres Pośrednika lub na adres poczty elektronicznej Pośrednika.

Wybór prawa właściwego*
Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało
zastosowanie prawo:

Prawo polskie.

 

 

Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego lub właściwego sądu

Do Umowy Pożyczki stosuje się przepisy prawa polskiego. Sądem właściwym do rozstrzygania
sporów wynikłych w związku z Umową Pożyczki, jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania
pozwanego lub sąd miejsca wykonania zobowiązania.

Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych wynikających z kontaktów handlowych
mających miejsce przed zawarciem umowy:

Prawo polskie.

Język umowy/język komunikacji

Informacje i warunki umowy będą podawane w języku polskim.

3) Informacje dotyczące odwołań

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Pożyczkobiorca ma prawo złożyć reklamacje w sprawach dotyczących Umowy Pożyczki. Reklamacje należy
składać w jeden z następujących sposobów:

a) pisemnie na adres pocztowy Pośrednika działającego w tym zakresie na rzecz Pożyczkodawcy;

b) za pośrednictwem e-maila na adres elektroniczny wskazany na Stronie Internetowej;

c) telefonicznie za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonu wskazanym na Stronie Internetowej.

Pożyczkobiorca również ma prawo skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów
konsumenckich i wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, który
jest Podmiotem właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy Pożyczkobiorcą a
Pożyczkodawcą, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty
rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2017, poz. 2270 ze zm.).

Pożyczkobiorca ma także możliwość skorzystania z internetowej platformy ODR w celu rozstrzygnięcia
sporu powstałego pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą. Platforma jest dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
i służy pozasądowemu rozstrzyganiu przez internet sporów między konsumentami i
przedsiębiorcami.

Zobacz koszt pożyczki ×

Maksymalna wysokość pierwszej pożyczki to 3000 zł na okres 62 dni.

Reprezentatywny przykład: Opłata rejestracyjna 1,00 PLN (zwracana pożyczkobiorcy); całkowita kwota pożyczki 1000 PLN; czas obowiązywania umowy 62 dni; oprocentowanie zmienne w skali roku 18,5% (odsetki maksymalne); prowizja 116,94 PLN; odsetki kapitałowe 31,34 PLN; całkowity koszt pożyczki 148,28 PLN; całkowita kwota do zapłaty 1 148,28 PLN; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 126,19%. Stan na dzień 05.10.2023 r.

Odsetki za nieterminową płatność pożyczki naliczane są w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie (wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest równa sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Ponadto Pożyczkobiorca może zostać obciążony kosztami dochodzenia niespłaconej pożyczki na drodze sądowej i egzekucyjnej.

Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Podmiotem udzielającym pożyczki jest KIM Finance Sp. z o.o., zaś Pośrednikiem Creamfinance Poland Sp. z o.o.

Nota prawna ×

Jeżeli otrzymasz pożyczkę na warunkach promocyjnych bez naliczania lub z obniżoną wartością prowizji, odsetek kapitałowych lub opłaty przygotowawczej, promocja obowiązuje pod warunkiem, że spłacisz pożyczkę w terminie spłaty określonym w Twojej umowie pożyczki. W przypadku zwrotu pożyczki po upływie tego terminu, promocja przestaje obowiązywać i będziesz zobligowany do spłaty pożyczki zgodnie ze standardowymi warunkami określonymi w Twojej umowie pożyczki. Warunkiem udzielenia pożyczki jest uzyskanie pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegółowe warunki finansowe promocji, jeżeli otrzymasz pożyczkę na warunkach promocyjnych, określone będą w Twojej umowie pożyczki. Więcej w Regulaminach Promocji.

Ekspresowy wniosek


Złożenie wniosku to tylko kilka minut. Zdobądź pieniądze na dowolny cel.

Możliwości


Pożyczki w wysokości do 12 000 zł na 30 dni dla stałych klientów.

Komfort


Wniosek złożysz nie wstając z kanapy. Bez zbędnych dokumentów i poręczeń.

Wsparcie finansowe


Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, nasze pożyczki są idealnym rozwiązaniem. Zapewniamy krótkoterminowe chwilówki, aby pomóc Ci w funkcjonowaniu bez obaw o długoterminowe zobowiązania. Marka LendOn zmieniła się w AvaFin.